CMYK印刷标准参考数据查询

此工具用于查询CMYK印刷标准参考数据查询,如:FOGRA、GRACOL、SWOP、ISO15339 CPRC、JCS、IFRA等. 选择颜色参考名称,点击查询,结果区显示CMYK印刷标准数据的相关信息,及具体的CMYKRGB的Lab数据和网点扩大标准标准.

数据描述: N/A

遵循标准: N/A

纸张类型: N/A

测量条件: N/A

颜色信息: L* a* b* TVI

Paper N/A N/A N/A N/A

Cyan N/A N/A N/A 0%

Megenta N/A N/A N/A 0%

Yellow N/A N/A N/A 0%

Black N/A N/A N/A 0%

Red N/A N/A N/A N/A

Green N/A N/A N/A N/A

Blue N/A N/A N/A N/A

*注:若想读取iCC中颜色请点击,若想读取iCC中的网点扩大请点击

error: